DSC_0223
Historia cmentarza w Hrubieszowie na podstawie pracy Jan Podkowik „Monografia cmentarza grzebalnego w Hrubieszowie”

Z dostępnych informacji wynika że cmentarz w Hrubieszowie musiał być założony przed rokiem 1788. Wskazuje na to zapis w inwentarzu dóbr starostwa hrubieszowskiego, sporządzony przy okazji zamiany przez władze austriackie posiadłości hrubieszowskiej za dobro solne z Ignacym hrabią Cetnerem. Dokument datowany na 5 marca 1788 r. informuję, że mieszczanie mieli płacić 58 zł 20 gr z wygonu obok cmentarza ku wsi Gródek. Bez wątpienia wzmianka ta dotyczy interesującej nas nekropoli Nie istniało bowiem w tamtym okresie żadne cmentarzysko w okolicy. Potwierdzeniem faktu lokacji cmentarza poza granicami Hrubieszowa w końcu XVIII wieku jest zachowany do dziś nagrobek Agnieszki z Dunikowskich Terleckiej zmarłej  Anno Domini 1790 r.

Pierwotnie cmentarz zawierał się w prostokącie wyznaczonym od wschodu główną aleją północ- południe, od zachodu wzdłuż drogi do Mienian, od północy aleją wschód-zachód.Południowa zaś granica sięgała alei przebiegającej niedaleko kaplicy wystawionej w 1860 r. Pod hrubieszowski cmentarz w momencie zakładania przeznaczono około 1 ha gruntu, świadczy to o dużych potrzebach w tym zakresie wynikających z liczby mieszkańców, zważywszy że oddzielny cmentarz posiadali Żydzi. Pierwszy kartograficzny dokument na którym istnieje zarys granic nekropoli pochodzi z 1841 r. Jest to kopia wykonanej 20 lat wcześniej mapy Hrubieszowa. Cmentarz posiada na niej kształt nieregularnego czworokąta; stawiane wyżej tezy co do jego granic znajdują zatem odzwierciedlenie. W 1816 r. biskup lubelski Wojciech Skarszewski przeprowadził wizytację rzymskokatolickiej parafii świętego Mikołaja. Protokół powizytacyjny zawiera wzmiankę o istnieniu cmentarza grzebalnego: ciała zmarłych na cmentarzu dość rozległym nie są już więcej ekshumowane z grobu-ciała dzieci zmarłych bez chrztu mają przeznaczone dla nich miejsce oddzielone od cmentarza ogólnego obok drewnianego płotu grzebane są poronione płody.

Skin Color
Layout Options
Layout patterns
Boxed layout images
header topbar
header color
header position