Plan cmentarza z regulaminem

plan

OPŁATA ŚMIECIOWA !!!

Opłaty śmieciowe uzależnione są od podwyżek wywozu śmieci przez PGKiM w Hrubieszowie i na dzisiaj wynoszą 70 zł od dysponenta.

Apel administratora cmentarza 28.05.2015

Drodzy mieszkańcy Hrubieszowa i okolic.

 

Dobiegają końca prace przy utwardzeniu alejek na cmentarzu starym w Hrubieszowie. W tym roku udało nam się wykonać tę ich część , która pomoże nam dotrzeć suchą nogą do większości sektorów na starym cmentarzu. W następnych latach sukcesywnie będziemy utwardzali pozostałe. W 2016 r chcielibyśmy wykonać nawierzchnię na nowym cmentarzu.Teren przy zrobionych alejkach zostanie wysypany tłuczniem , dlatego bardzo proszę na własną rękę nie wykonywać żadnych rabatek. Takie jest wskazanie Urzędu Ochrony Zabytków.

Bardzo dziękuje za wpłaty placowego, dzięki którym możemy finansować te prace. Do listopada chcemy wykonać jeszcze nagłośnienie i oświetlenie. W sumie wydamy 176000 zł( sto siedemdziesiąt sześć tysięcy złotych).

Bardzo proszę o uzupełnianie danych na grobach. Jest wiele takich,o których nic nie wiemy, kto jest właścicielem grobu,ani kto jest w nim pochowany. Już po wakacjach na takich grobach będziemy umieszczali tablice wzywające o zgłaszanie się właścicieli.W ten sposób rozpoczynać będziemy proces, który będzie trwał 12 miesięcy. Po tym czasie będziemy przeznaczać wskazane miejsca do ponownego pochówku.

Obecnie trwa na naszym cmentarzu pielęgnacja drzew. Wykonawcą jest wyspecjalizowana firma Arbforest z Niska. Są to  bardzo dobrzy fachowcy, którzy stwierdzili liczne przejawy niszczenia drzew. Pragnę zaapelować o zaprzestanie tego procederu. Grozi nam olbrzymia kara w setkach tysięcy złotych. Jedno działanie wynikające z emocji na skutek zanieczyszczonego grobu może skutkować zaprzepaszczeniem całego naszego wysiłku i szansy odnowy cmentarza. Przypominam,że drzewa na naszym cmentarzu są prawnie chronione.

Pragnę również prosić o przestrzeganie zakazów na cmentarzu tzn. nie jeżdżenie rowerem po alejkach, nie wprowadzenia psów oraz zachowanie porządku.

Licząc na wsparcie prac na cmentarzu, jeszcze raz dziękuje za zatroskanie o jego wygląd.

 

 

Administrator cmentarza

ks. Marek Giergiel.

======================

Instrukcja synodalna diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej o cmentarzach.

 

 

1/Planowanie i zagospodarowanie nowych cmentarzy należy powierzyć fachowcom przy udziale architekta, urbanisty, geodety i architekta zieleni. Na cmentarzu należy wytyczyć aleje prowadzące do kwater grzebalnych oraz miejsca na sanitariaty i śmietniki, a w miarę potrzeb również działki na kaplice pogrzebową, kostnicę i dzwonnicę.

2/Każdy cmentarz winien mieć własna sieć wodociągową, ewentualnie studnię czerpane z oznaczeniem: „woda niezdatna do picia”. Proponuje sie także umieszczenie oświetlenia elektrycznego.

3/Teren cmentarza powinien być ogrodzony. Wysokość nie powinna być mniejsza niż 1,50m.Brama główna nie powinna być wyższa niż 3,5 m, a umieszczona obok niej furtka winna mieć od 80 cm do 110 cm szerokości. Przy bramie powinno być pomieszczenie dla stróża lub grabarza i komórka na narzędzia.

4/Groby powinny mieć następujące wymiary:

  • tzw. pojedynczy 2mx1m, głębokość 1,7 m·
  • grób tzw. rodzinny 2,3m x 1,3 m, głębokość 1,7 m·

5/Do budowy nagrobków należy używać trwałych materiałów (itp.: marmuru, granitu i innych rodzajów kamieni)

6/Budując grobowce, nie należy przekraczać ustalonych grobu granic. Grobowce nie powinny także utrudniać dostępu do innych grobów.

7/Bez zgody administratora cmentarza nie można umieszczać w alejkach ławek, wykonywać betonowych podestów przy grobie, oraz sadzić drzew wysokopiennych i krzewów.

8/Grób ziemny nie może być użyty do ponownego pochowania zmarłego przed upływem 20 lat. Po 20 latach ponownie można użyć grobu do pochowania, chyba, że zainteresowana osoba udowodni do tego swoje prawo(patrz punkt 12) i uiści opłaty(tzw. pokładne lub za miejsce na cmentarzu pobierane zawsze po upływie 20 lat)

9/ W razie zamiaru wykorzystania grobów opuszczonych lub tych, za które nie wniesiono opłat na dalsze użytkowanie, należy powiadomić wiernych o zamiarze likwidacji określonych grobów( w kościele, w prasie przez ogłoszenie lub przez osoby trzecie) Do przekopania grobów opuszczonych, od momentu powiadomienia o ich likwidacji można przystąpić dopiero po upływie roku.

10/Groby historyczne, artystyczne, ludzi zasłużonych, powszechnie znanych winny być pod szczególną opieką zarządu cmentarza. Nie można ich używać do ponownego chowania zmarłych, za wyjątkiem członków rodziny i pod warunkiem, że nie będzie naruszony wystrój zewnętrzny grobu.

11.W każdej parafii, na terenie, której znajduje sie cmentarz należy prowadzić księgę ewidencji grobów. Do księgi wpisuje się: nazwisko i imię osoby pochowanej, wiek, ostatnie miejsce zamieszkania, datę i miejsce zgonu, datę wystawienia i numer aktu zgonu, datę pochowania, numer grobu i kwatery zgodnie z planem cmentarza. Jeżeli go nie ma należy bezzwłocznie sporządzić; przy ekshumacji datę i miejsce ponownego złożenia szczątków. Należy także wpisać datę i numer pokwitowania stwierdzającego nabyte prawo do grobu.

12/W księdze ewidencji grobów można również odnotować: imiona i nazwiska osób uprawnionych do ponownego pochowania w grobie rodzinnym, jeżeli wystąpią z takim wnioskiem i udokumentują swój prawny tytuł(pokrewieństwo lub powinowactwo, wykazując je aktami sądu cywilnego, postanowienia sądu stwierdzającego prawo do spadku, ewentualnie oświadczenie z podpisami potwierdzone notarialnie) i wniosą opłaty przewidziane za wpisanie uprawnień do księgi cmentarnej.

13/Obok księgi cmentarnej należy również gromadzić dokumentacje dotyczącą każdego grobu(akt zgonu, karta zgonu, inne akty stanu cywilnego itp.) według numeracji i oznaczeń grobów.

14/W razie niestosowania sie do przepisów niniejszej instrukcji Zarząd Cmentarza ma prawo nakazać: rozbiórkę grobu, jego przesuniecie lub zmniejszenie na koszt osoby, która naruszyła przepisy a także usuniecie samowolnie umieszczonych ławek, drzew, krzewów itp.

15/ W sprawach wątpliwych należy stosować się do przepisów zawartych w ustawie o cmentarzach i chowaniu zmarłych z 31.01.1959 r. (Dz. U. Nr 47, poz. 298) i rozporządzenia Min. Gospod. Terenowej i Ochrony Środowiska z 20.10.1970 r. w sprawie urządzania cmentarzy, prowadzenia ksiąg cmentarnych oraz chowania zmarłych(Dz. U. Nr 47, poz. 299).

 

Numer konta 55 1020 5356 0000 1102 0215 3328 Na to konto można dokonywać opłat cmentarnych.